De doelen van de Instructeur-traineropleiding

De Instructeur-trainer

  • heeft de NOB-visie op leren en opleiden helemaal geïntegreerd in zijn werkwijze. Hij weet dat de meest effectieve manier van leren ‘leren door te doen’ is;
  • kan via een Startgesprek bepalen waar de sterke en zwakke punten van een instructeur-in-opleiding liggen en daar samen met zijn cursist een leerwerkplan voor opstellen;
  • kan een instructeur-in-opleiding begeleiden tijdens een theorie- of praktijkles volgens het APRE-model. Bij het geven van feedback staat altijd het leren door de instructeur-in-opleiding voorop;
  • kan schriftelijk feedback geven op documenten als een leerpuntverslag, een leergang, een lesplan of evaluatie;
  • begrijpt tot in detail wat in elke PvB-opdracht voor de 1*- en 2*-instructeursopleiding van de kandidaat gevraagd wordt;
  • begrijpt tot in detail hoe hij elke deelcompetentie van de beoordelingsprotocollen van de 1*I- en 2*I-PvB’s moet interpreteren; hij kan omschrijven welk concreet gedrag hij verwacht van een kandidaat tijdens het uitvoeren van een PvB-opdracht. Daaruit vloeit voort dat hij de PvB-protocollen kan gebruiken als beoordelingsinstrument;
  • kan na afloop van een PvB-beoordeling een reflectie-interview voeren waarin hij de kandidaat de kans geeft om eventueel niet getoonde competenties alsnog aan te tonen;
  • kent alle procedures en reactietermijnen die binnen de 1*- en 2*-instructeursopleiding van kracht zijn en houdt zich daaraan. Tevens weet hij hoe hij het NOB Leerplatform moet gebruiken en hoe hij een kandidaat na zijn slagen als instructeur voordraagt;
  • is en blijft duik-inhoudelijk en didactisch up-to-date.

Het opleidingstraject tot IT in vogelvlucht

Stap 1:
2*-instructeur maakt een ‘startportfolio’
Doel: aantonen brede lesgeefervaring 
Stap 2:
Beoordeling startportfolio door een docent
Doel: waarborgen voldoende bagage om toegevoegde waarde te leveren als IT 
Stap 3:
Centrale dagdelen o.l.v. een docent
Doel: oefenen; kennis opdoen omtrent 1*I en 2*I-procedures en taken IT 
Stap 4:
Praktijkleertraject o.l.v. ervaren IT
Doel: oefenen begeleiden en beoordelen kandidaat 1*I en 2*I 
Stap 5:
IT-cursist maakt eindportfolio
Doel: formuleren leerpunten en leerwensen 
Stap 6:
Beoordeling Eindportfolio
Doel: kandidaat toont aan dat hij zich heeft gekwalificeerd als IT

Als je je wilt aanmelden voor de IT-opleiding begin je met het maken van een Startportfolio. De criteria vind daarvoor vind je in het document ‘Startportfolio’ op de NOB website. Hiermee toon jij aan dat je beschikt over een zo brede lesgeefervaring dat jij vanuit jouw eigen ‘praktijk’ een toegevoegde waarde kunt bieden aan de instructeur in opleiding. Het Startportfolio leg je ter beoordeling voor aan de Examencommissie. Als het wordt goedgekeurd, kun je met de eerstvolgende IT-opleiding meedoen.

Centrale dagdelen

Het plenaire deel van de IT-opleiding is relatief kort: 4 dagdelen. Deze worden gegeven door een docent. Na de opleiding wordt een ervaren IT aan de IT-in-opleiding gekoppeld voor het praktijkleertraject.


Leertaken uitvoeren
Na het plenaire deel van je opleiding ga je in de praktijk aan de slag. Je gaat tenminste één 1*I- en één 2*I-cursist begeleiden. Dat doe je “samen met” een ervaren IT. Het is dus de bedoeling dat JIJ feedback levert op de theorie- of praktijkles van de instructeur-in-opleiding. De ervaren IT luistert en vult eventueel aan. Daarna bespreek je met ‘jouw’ (ervaren) IT de wijze waarop jij het aangepakt hebt.
Zowel voor de 1*- als de 2*-cursist doorloop je alle leertaken. In hoofdstuk 4 en 5 kun je lezen welke leertaken voor deze opleidingen uitgevoerd moeten worden.
Daarnaast ga je ook (tenminste) één 1*- en één 2*-kandidaat beoordelen bij zijn PvB’s (2.1 en 2.3 voor 1*-instructeur en 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5 voor 2*-instructeur). Dat gaat op dezelfde wijze als bij het begeleiden: JIJ beoordeelt en ‘jouw’ (ervaren) IT hoort toe en vult zonodig aan.

Proeve van Bekwaamheid
Je moet uiteindelijk de PvB Bevorderen Competentieontwikkeling Kader met goed gevolg afleggen. Deze bestaat uit beoordeling van je Eindportfolio. Je Eindportfolio bestaat uit je Startportfolio, je leerpuntverslagen en jouw eigen eindconclusie na het uitvoeren van de leertaken. Al deze documenten plaats je op het NOB Leerplatform. Nadat je aan het bondsbureau hebt doorgegeven dat je Eindportfolio gereed is, zorgt de Examencommissie ervoor dat dit binnen vier weken wordt beoordeeld door twee door hen aangewezen docenten.

Dat betekent dat de rol van jouw ervaren Instructeur-trainer dus beperkt is tot de begeleiding.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 100,-. Dit bedrag is inclusief de cursusmap, de brevetcard, de stagebegeleiding en PvB-beoordeling (examengeld).

 

Invullen startportfolio

Hier zie je hoe je jouw starportfolio moet invullen.