Welk risico lopen jullie?

Hoe staat ’t binnen jullie vereniging als het gaat om pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld en/of seksuele intimidatie? Lopen jullie risico op bepaalde vlakken? Waar is verbetering mogelijk?

De risicoanalyse die je via onderstaande link kunt vinden kan een belangrijk vertrekpunt zijn. In de risicoanalyse worden vragen gesteld over de sfeer en cultuur binnen de vereniging, de fysieke omgeving van de accommodatie en beleid op het gebied van seksuele intimidatie.

Bekijk de risicoanalyse

 

Verenigingsregels

Er zijn een aantal manieren om de kans op grensoverschrijdend gedrag te beperken. Zo kun je samen met (een deel van) de leden verenigingsregels opstellen, die je ook met nieuwe leden bespreekt. Op die manier staat iedereen achter de normen en waarden binnen jullie vereniging. Het onder de aandacht brengen en houden van deze verenigingsregels is echter essentieel, evenals het consequent aanspreken van de leden op het wel of niet naleven van de omgangsvormen. Een reglement opstellen is dus méér dan een lijstje regels op de website zetten!

Voorbeeld verenigingsregels


 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Sommige verenigingen verplichten (nieuwe) instructeurs om een VOG aan te vragen. Hiermee kun je nagaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden van minderjarige duikers. Sinds 1-1-2015 kunnen sportclubs gratis en digitaal VOG's aanvragen.

De NOB stelt het aanvragen van een VOG niet verplicht; verenigingen bepalen dit zelf. Realiseer je dat een VOG een ‘papieren maatregel’ is die geen garanties geeft. Het is dus belangrijk om (ook) zelf regels op te stellen over de begeleiding van jeugdleden!


Meer informatie over de VOG


 

Vertrouwenscontactpersoon

De NOB heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze is bereikbaar via e-mail. De VCP kun je inschakelen als zich een incident voordoet. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om ook binnen de vereniging een VCP aan te stellen. Zo’n persoon dient als ‘loket’ voor vragen of klachten met betrekking tot de sfeer en onderlinge omgang. De drie kerntaken van een VCP zijn A) preventieactiviteiten, B) eerste opvang/aanspreekpunt en C) doorverwijzen. De VCP hoeft niet alleen op grensoverschrijdend gedrag te reageren, maar kan ook een adviseur en ‘sparring partner’ voor de vereniging zijn!


 

Instructeurs

Instructeurs vervullen binnen de vereniging een belangrijke rol. Wij adviseren dan ook om de die onderwerpen op deze pagina staan periodiek te bespreken met het instructeursteam. Dát zijn de mensen die aan de badrand staan en die bij uitstek de sfeer tijdens tijdens opleidingen en (duik)activiteiten aanvoelen en voor een groot gedeelte ook bepalen. Instructeurs zijn ervaringdeskundig en zij kunnen andere instructeurs ongetwijfeld voorzien van zinvolle tips en adviezen.

 

Onderneem actie!

Zijn er signalen van of klachten over ongewenst gedrag? Communiceer binnen de vereniging zorgvuldig over dit soort acties. Als je als bestuur duidelijk maakt dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt, dan draagt dat bij aan een gevoel van veiligheid. Overigens kunnen ook anderen dan alleen de leden van je eigen vereniging ongewenst gedrag vertonen. Als bestuur ben je ook verantwoordelijk voor het gedrag van bezoekers van een introductieduik of onderwaterhockeywedstrijd, ouders van jeugdleden en introducés!